Lázár térképe

A Tabula Hungariae-t Lázár-térképnek is nevezi a kutatás, mivel az alapjául szolgáló kézirat készítője egy, olyan Lázár keresztnevű személy lehetett, aki Bakócz Tamás esztergomi érsek idejében (1497–1521)  a kancellárián dolgozott. Dr. Plihál Katalin utóbbi években végzett kutatásai során egy olyan személyre vonatkozó irattári dokumentumokra bukkant, aki teljesen megfelel az ismert forrásokban a térképkészítőre vonatkozó adatoknak. E személy Tinódy Lázár. (A Tinódyra vonatkozó további részleteket ld. Dr. Plihál Katalin: A Tabula Hungariae … Ingolstadt, 1528 térkép és utóélete: az eddigi és a jelenlegi kutatások tükrében, 54-56.)

A készítő személyéről elsősorban a térképen elhelyezett díszes címmezőben olvasható latin nyelvű felirat tájékoztat:

Tabula Hungarie ad quatuor latera per Lazarum quondam Thomae Strigonien Cardin Secretariu viru expertu congesta…”  

Magyar fordításban: „Magyarország térképe négy lapon Lázár, a néhai Tamás esztergomi érsek titkára, hozzáértő férfiú által összeállítva…”

Nem tudjuk, hogy mikor és hol született, és arról sincs adatunk, hogy mikor és hol halt meg. A fennmaradt forrásokban – Bakócz személyi titkárai és a kancellária név szerint is ismert munkatársai között – Lázár kereszt- vagy vezetéknevű személyt nem találunk. Ez azonban magyarázható azzal a ténnyel, hogy a Mohács előtt keletkezett okleveleknek csak mintegy 10%-a maradt meg napjainkra.

Lázár magyar nemzetiségű és anyanyelvű volt. Jól ismerte a korabeli Magyar Kancellárián a 15. század végétől használt magyar nyelvű helyesírás „szabályait”. A rendelkezésünkre álló források szerint a térkép készítője, Lázár nem végzett egyetemet, ám birtokában volt mindannak a tudásnak, amellyel egy deák műveltséggel bíró személy a korban Magyarországon rendelkezhetett.

A források adatai ugyanakkor ellentmondóak. Az egyetlen személy, akiről bizonyosan tudjuk, hogy személyesen találkozott Lázárral – a landaui Jakob Ziegler – nem említi, hogy Lázár bármely magasabb rangú személy titkára lett volna. Joggal vélhető, hogy Lázár a maga korában nem lehetett olyan társadalmi helyzetű személy, aki kortársai érdeklődését magára vonhatta volna.

Mai tudásunk szerint tehát Lázár egy nagy tudású, de ranggal, végzettséggel feltehetően nem rendelkező alkotó volt, aki létrehozta Magyarország első teljes térképi ábrázolását.